Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru a služieb medzi spoločnosťou MAGMAKAM s.r.o. (Ďalej len „predávajúci“),ktorá je prevádzkovateľom stránky www.magmaled.sk a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

MAGMAKAM s.r.o. , IČO: 47 209 348 , so sídlom Továrenská 11 , 064 01 Stará Ľubovňa ,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddieli:Sro vložka číslo:28284/P , zaoberajúca sa predajom spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii „Kontakt“.

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ, ktorý pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Kúpna zmluva

Objednávky objednané v internetovom obchode www.magmaled.sk sú záväzné. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Kúpna zmluva vzniká pri prevzatí objednaného tovaru kupujúcim. Kupujúci je následne povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. Za dodanie tovaru považujeme jeho prevzatie.

Tovar zasielame zmluvným prepravcom do 3 dní od doručenia platby na účet a taktiež do 3 dní pri potvrdení objednávky prostredníctvom dobierky, ak je objednaný tovar skladom. V prípade tovaru ktorý nie je skladom sa dodacia doba predlžuje na 14 – 21 dní.  V prípade nepredvídateľných okolností sa môže dodacia lehota predĺžiť. Pre túto skutočnosť si vyhradzujeme právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a zákazníka o tom okamžite informujeme prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

V prípade platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná maximálne na 7 dní od objednania. V prípade, že do tejto lehoty nebude suma pripísaná na účet, objednávka bude nami stornovaná. Tovar zasielame až po pripísaní celkovej čiastky na účet.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb.  Všetky ceny uvedené na stránke priamo pri výrobku sú konečné vrátane DPH.  Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je vždy pribaléná v balíku.

Poštovné 

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné:

– pri platbe vopred bankovým prevodom – 3,90 €

– pri platbe na dobierku – 4,90 €

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po tejto dobe sa začína objednávka spracovávať. Zrušenie objednávky je potrebné oznámiť telefonicky, alebo e-mailom. Obratom Vám bude zaslané potvrdenie o zrušení objednávky.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má zákazník do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru právo objednaný tovar vrátiť bez udania dôvodu. (toto ustanovenie zákona sa však nemá chápať ako zapožičanie tovaru),pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.Pri nedodržaní tohto termínu, nemáme povinnosť vrátenie tovaru akceptovať.Vrátený tovar nesmie byť poškodený, použitý a musí byť kompletný. Tovar doporučujeme poistiť a kvalitne zabaliť, nakoľko neručíme za prípadné poškodenie, alebo stratu. Neposielajte tovar na dobierku. Náklady na vrátenie tovaru (doprava,poštovné,poistenie) platí zákazník.

V prípade porušenia akejkoľvek časti týchto podmienok o vrátení tovaru, nebudeme akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude zaslaný späť na náklady kupujúceho.

Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené na jeho účet v banke prevodom a to najneskôr do 15 dní od prijatia tovaru.

Platobné podmienky

a) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
b) platba vopred bankovým prevodom

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Príjemcovia (príjemcom môže byť účtovnícka spoločnosť, alebo aj pošta, kuriér, … )
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov:

a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

3. Doba uchovávania osobných údajov – Vaše osobné údaje budeme spravovať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 14.10.2019 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť MAGMAKAM s.r.o. schválil Petr Škvarkovský, konateľ spoločnosti.